سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025

استقرار استانداردهای مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، امری بدیهی و روشن می باشد، اما برای آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، استانداردهای فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده های معتبر باشند.

استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استانداردهای مدیریتی نظیر ISO 9001 ، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد.این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان ، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث) قابل اجرا است.

برخی از مزایای استقرار استاندارد فوق در آزمایشگاه ها به شرح ذیل می باشد:

  • استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها
  • تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
  • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان
  • کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات
  • پذیرش آزمایشگاه دارای گواهینامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)