درباره بهسان کیفیت آسیا

 مأموریت ما افزایش سطح کیفی و بهبود رقابت پذیری محصولات و خدمات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، پشتیبانی و ایجاد انگیزه های بهبود مستمر سیستم های مدیریت و در نهایت اخذ گواهینامه های بین المللی معتبر در راستای حمایت از تجارت آزاد محصول در بازار جهانی می باشد.

بهسان کیفیت با وجود سالها تجربه در ارائه خدمات مشاوره و آموزش برای ارتقای سطح سازمان‌ها در ارومیه و شمالغرب کشور، آنها را در دستیابی به گواهی‌های معتبر بین‌المللی همچون ایزو یاری می‌رساندو در تمام مراحل اخذ گواهی ایزو و یا ثبت برند همراه شرکت ها می‌باشد