درباره بهسان کیفیت آسیا

 مأموریت ما افزایش سطح کیفی و بهبود رقابت پذیری محصولات و خدمات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، پشتیبانی و ایجاد انگیزه های بهبود مستمر سیستم های مدیریت و در نهایت اخذ گواهینامه های بین المللی معتبر در راستای حمایت از تجارت آزاد محصول در بازار جهانی می باشد.