ثبت نام شصت و یکمین کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در ارومیه

تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE
گواهینامه صادره گواهینامه رسمی فنی و حرفه ای
مدرس مدرس رسمی آکادمی بهسان کیفیت
اهداف دوره تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE

محتوای دوره:

  • آشنایی با مفاهیم و واژگان، اصطلاحات و تعاریف در سیستم های مدیریت HSE (ایمنی کار، سلامت و محیط زیست)
  • مروری بر مدل ها و گزینه های سیستم مدیریت HSE
  • تشریح الزامات سیستم یکپارچه مدیریت HSE برمبنای OHSAS18001 و ISO14001 و OGP
  • تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژیک در سیستم های مدیریت HSE
  • سازماندهی و تهیه مستندات در سیستم مدیریت HSE
  • مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها
  • طرح ریزی شامل مدیریت تغییر و آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
  • اجرا، عملیات، بررسی، پایش و ارزیابی عملکرد
  • بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در سیستم های یکپارچه مدیریت HSE
ثبت نام در دوره

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
همراه:
عنوان دوره:
توضیحات: