مشاوره مالی ، حسابداری و مالیاتی

مشاوره مالی، حسابداری و مالیاتی

مشاوره های مالی، حسابداری و مالیاتی

در مواجهه با سیستم یکپارچه و به منظور استفاده بهینه و مطلوب از آن، فارغ از اینکه نگرش سازمانی باید تغییر نماید، نیازمند آن هستیم که فرآیند مالی واحد اقتصادی نیز یکپارچه شود. در این شرایط، نیاز به دیدگاهی منطقی نسبت به مباحث مالی، در چارچوب ساختار واحد مربوطه بیشتر نمایان می‌شود. لذا بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران و مشاوران مالی که در تعامل با سیستم‌های یکپارچه می‌باشند و نحوه استقرار و پیاده‌سازی آن در واحد اقتصادی مربوطه، جهت بهره‌گیری بهتر از نرم‌افزار، حایز اهمیت می‌باشد.
در این راستا، شرکت بهسان کیفیت آسیا با توجه به تجربه چندین ساله خود در استقرار سیستم یکپارچه مالی ویکتا ، در شرکت‌هایی با ساختارهای متفاوت و متنوع، خدمات مشاوره‌ای در زمینه طراحی سر فصل‌ها و اصلاح ساختارهای مالی، ارائه می‌نماید.

_ خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف

_ پیش رسیدگی و برسی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکت ها، موسسات، کارخانجات، اصناف و مشاغل خاص قبل از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری و پیش بینی مدیریتی 

_ ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت های جدید التاسیس یا شرکت هایی با سیستم مالی ناکارآمد

_ محاسبه قیمت تمام شده

_ تدوین سیستم انبار و کدینگ

_ تهیه آئین نامه ها و دستور العمل های مالی و کنترول داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی 

_ تدوین صورت های مالی