ISO 55001 سیستم مدیریت دارایی های سازمان بر اساس استاندارد

ISO 55001

استاندارد ایزو 55001 دورنمایی از مدیریت دارایی ها و سیستم های مدیریت دارایی ها ( یعنی سیستم مدیریتی برای مدیریت دارایی ها ) ارائه میکند و زمینه را برای ایزو 55001 و ایزو 55002 فراهم میکند.همکاری های بین المللی برای تهیه این استانداردها موجب شد شیوه های مشترکی ایجاد شوند که برای تمام انواع دارایی ها و در تمام سازمان ها و در تمام فرهنگ ها می توان از آن بهره گرفت.

این استاندارد با نام " سیستم مدیریت دارایی ها " از آن یاد می شود.

این استاندارد بین المللی برای استفاده گروه های زیر تدوین شده است :

- افرادی که خواهان بهبود تحقق ارزش مجموعه دارایی های سازمان هستند.

- افرادی که در ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی ها نقش دارند.

- افرادی که در برنامه ریزی ، طراحی ، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی ها نقش دارند.

- افرادی که در برنامه ریزی ، طراحی ، پیاده سازی و بازنگری فعالیت های مدیریت دارایی ها نقش دارند ، همچنین ارائه کنندگان خدمات برای این فعالیت ها.

مزایا:

بهره گیری از ایزو 55001 به سازمان امکان می دهد تا از طریق مدیریت موثر و کارآمد دارایی هایش ، به اهداف عینی خود دست یابد.استفاده از سیستم مدیریت دارایی ها تضمین میکند که این اهداف عینی به صورت پایدار و سازگار در طی زمان قابل تحقق هستند.