سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10004

ISO 10004

یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن می باشد.بنابراین ضروری است که رضایت مشتری پایش و اندازه گیری شود.اطلاعاتی که از طریق پایش و اندازه گیری رضایت مشتری به دست می آید، می تواند به شناسایی فرصت هایی برای بهبود راهبردها ، محصولات و فرآیندها و ویژگی های سازمان که از نظر مشتری باارزش هستند و در خدمت اهداف سازمانی می باشند.این بهبودها می تواند اعتماد مشتری را مستحکم ساخته باعث فوائد تجاری گردد.

مزایای استقرار سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10004

  • شناسایی دائمی انتظار مشتریان جمع آوری واقعی و صحیح داده ها 
  • افزایش اطلاعات سازمان پیرامون اثربخشی فعالیتهای خود
  • سیستم علمی تجزیه و تحلیل داده ها
  • بازخورهای مناسبی برای بهبود و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری