سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006

ISO 10006

هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد.این استاندارد برای گستره وسیعی از مخاطبان تنظیم شده و در پروژه های مختلفی، از کوچک تا بزرگ ، از ساده تا پیچیده، از یک پروژه مستقل تا پروژه ای که جزئی از یک برنامه یا سبد پروژه ها است ، کاربرد دارد.

کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها دارای دو جنبه شناخته شده است :

یکی فرآیندهای پروژه و دیگری محصولات پروژه

برآورده نشدن هریک از این دو جنبه ، تاثیرات بسیار مهمی بر محصول پروژه ، مشتری پروژه و سایر طرف های ذینفع و سازمان پروژه خواهد گذاشت.

ایجاد و نگهداری کیفیت فرآیند و محصول در یک پروژه ، مستلزم رویکردی سیستماتیک است.بایستی هدف این رویکرد به گونه ای باشد که اطمینان حاصل شود نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری ، درک و برآورده شده باشد ، نیازهای سایر افراد ذینفع درک و مورد ارزیابی قرار گرفته شده و خط مشی کیفیت سازمان مبدا ،برای استقرار در مدیریت پروژه مورد توجه قرار گیرد.

البته این استاندارد یک مدرک راهنما به شمار می رود بنابراین به منظور گواهی کردن و ثبت کردن در نظر گرفته نشده است.