سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001

ISO 14001

امروزه وجود مسائلی نظیر رشد جمعیت ، رشد فزاینده آلودگی ها ، کاهش منابع طبیعی و نیل به مصرف گرایی ، باعث بروز مشکلاتی در سطح محیط زیست شده است.همچنین تاثیرات منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست ، این موضوع را به یک معضل جهانی تبدیل کرده است.

کشورها و تشکل های مختلف به منظور مقابله با این بحران ، استانداردها و قوانین مرتبط را تدوین نموده اند.اصل پنجاهم قانون اساسی ایران نیز به ضرورت حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی می پردازد.همچنین کمیته فنی (TC 207)سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال 1996 ، سری استاندارد ISO 14000  را با عنوان سیستم مدیریت محیط زیست ، منتشر نمود و در حال حاضر آخرین ورژن این استاندارد ( ISO 14001:2015) تدوین گردیده و در دسترس شرکت ها جهت استقرار قرار گرفته است.

سازمان های مختلف به خصوص بخش های تولیدی و صنعتی از استقرار استاندارد ISO 14001 و تبدیل شدن به صنعت سبز ، استقبال گسترده ای نموده اند.

مزایای که به دنبال استفاده از این سیستم به دست می آید عبارتند از :

  • توجه ویژه به جنبه های زیست محیطی در تولید و ارائه خدمات
  • ایجاد اطمینان در نزد مشتریان ، سهامداران و جامعه به رعایت قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی
  • کاهش ریسک فعالیت های زیست محیطی سازمان
  • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه ، انرژی و منابع طبیعی
  • کسب مجوز های قانونی و جلوگیری از جریمه های ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی
  • کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا