استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی بر اساس استاندارد ISO 15189

ISO 15189

استاندارد ISO 15189 ، الزاماتي براي صلاحيت و كيفيت كه خاص آزمايشگاه هاي پزشكي است را ارائه مي دهد. قابل ذكر است هر كشوري مي تواند داراي مقررات و الزامات مخصوص به خود باشد تا در ارتباط با تمام يا بخشي از كاركنان حرفه اي و فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان در اين حوزه به كار گرفته شود.

خدمات آزمايشگاه پزشكي در مراقبت از بيماران ضروري است و بنابراين بايد به منظور برآوردن نيازهاي تمام بيماران و كاركنان باليني كه مسئوليت مراقبت از بيماران را به عهده دارند، دردسترس باشند. اين گونه خدمات شامل ترتيباتي براي پذيرش، آماد ه سازي بيمار، شناسايي بيمار، جمع آوري نمونه ها، نقل و انتقال، ذخيره سازي، پردازش و انجام آزمايش نمونه هاي باليني و متعاقباً صحه گذاري، تفسير، گزارش و مشاوره با در نظر گرفتن ايمني و اصول اخلاقي در فعاليت هاي آزمايشگاه پزشكي مي باشند.

هر چند اين استاندارد براي استفاده در تمام رشته هاي شناخته شدة جاري در خدمات آزمايشگاه پزشكي در نظر گرفته شده است، ممكن است آنهايي كه در خدمات و رشته هاي ديگر كار ميكنند نيز آن را مفيد و مناسب بدانند. به علاوه، نهادهايي كه در امر تشخيص صلاحيت آزمايشگا ههاي پزشكي مشغولند نيز قادر خواهند بود از اين استاندارد به عنوان اساس فعاليت هاي خود استفاده كنند. اگر آزمايشگاه به دنبال تاييد صلاحيت باشد ، بهتر است نهاد تاييد صلاحيتي را انتخاب كند كه بر طبق استانداردهاي مربوطه فعاليت مي كند و الزامات خاص آزمايشگاه هاي پزشكي را نيز در نظر مي گيرد.