هدف از تدوین این استاندارد به وجود آوردن الگویی بین المللی ، برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی ، که لازم است با اهداف ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابت جهانی گام بردارند.

ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001

هدف از تدوین این استاندارد به وجود آوردن الگویی بین المللی ، برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی ، که لازم است با اهداف ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابت جهانی گام بردارند.

امروزه دریافت گواهینامه ISO 9001 ، شاهدی دال بر تعهد سازمان ها به کیفیت و همچنین ارتقاء آن از طریق اصلاح فرآیندها و بهبود مداوم در مقایسه با رقباء می باشد.

مزایایی که به دنبال استفاده از این سیستم به دست می آید عبارتند از :

  • تحقق یافتن اهداف و استراتژی های سازمان
  • هدف گذاری ، اندازه گیری اهداف ، تجزیه و تحلیل فعالیت ها و بهبود مستمر( PDCA)
  • شفاف شدن فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیت ها
  • تعیین مسئولیت ها و اختیارات
  • بالا رفتن کارایی و اثربخشی سازمان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان
  • اطمینان و افزایش رضایت مشتریان از خرید کالا یا خدمات
  • ارتقاء جایگاه و شهرت سازمان نسبت به رقبا
  • سازگاری با ساختار سازمان در تمامی زمینه های کاری