سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO TS/29001:2010

ISO TS/29001:2010

استاندارد ISO /TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی است. استاندارد ISO/TS 29001:2010 جهت طراحی ، توسعه و تولید و کنترل خدمات ومحصولات درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

پیاده سازی استاندارد ISO/TS 29001:2010 و داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 امتیازی برای شرکت درمناقصات و قرادادهای کاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی محسوب میشود.زیرا داشتن استاندارد ISO/TS 29001 نشان دهنده تعهد سازمانهابه بهبود فرآیندها ، مدیریت ریسکها ، ساده کردن عملیات جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات و ارتباطات بهتر و ارزیابی منظمتر که بهبود مستمر را بدنبال دارد، است. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بدلیل ماهیتشان یکی از پرریسکترین و پرخطرترین صنایع بشمار میروند. یک سهل انگاری کوچک درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ممکن است منجربه صدمات و لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست و افراد شودبه همین دلیل درصنایع نفت و گاز انتخاب پیمانکاران ، ارزیابی عملکرد پیمانکاران و تامین قطعات و تجهیزات ازتامین کنندگان معتبرحائز اهمیت فراوان میباشد. مطمئنترین راه برای اطمینان ازعملکرد مناسب پیمانکاران و تامین کنندگان استقرار و اخذ گواهینامه ISO /TS 29001:2010 است.