سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

OHSAS 18001

علیرغم رشد تکنولوژی که موجب افزایش سرعت امور و تسهیل در تولید شده است ، افزایش شرایط نامطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا موجب کهولت زود هنگام و نارضایتی کارکنان از محل کار خود می شود ، خسارت های مالی پنهانی را به سازمان تحمیل میکند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.استاندارد مدیریتی Occupational health & safety management system (OHSAS 18001 ) نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را بیان می دارد.پیاده سازی این استاندارد ، سازمان را قادر می سازد تا ریسک های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل در آورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد.

علاوه بر الزامات بین المللی مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان ، یک سری الزامات قانونی مصوب توسط < وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی> و همچنین < وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی > نیز در سطح داخل کشور وجود دارد که سازمان های تولیدی موظف به برآورده ساختن این الزامات می باشد.از جمله آن می توان به مواد 85 ، 91 ، 92 ، 93 قانون کار اشاره نمودکه حاوی مسئولیت های مرتبط با تامین حفاظت فنی محیط کار و جلوگیری از بیماری های شغلی و تامین بهداشت کار و کارگر می باشد.