دوره آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
عنوان توضیحات

آشنایی با مفاهیم ریسک و خطارت ناشی از کار

شناخت روش های سیستماتیک پیشگیری از خطرات

آشنایی با روش های بررسی پیامد خسارات و فنون کنترل آنها

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک شامل FMEA ، JSA ، WILIAM FIN

آشنایی با منافع و مزایای حاصل از مدیریت ریسک

انجام کار گروهی

ثبت نام در دوره

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
همراه:
عنوان دوره:
توضیحات: